اسمم فاطمه ست. متولد مرداد 1378. هرچی فکر می کنم چیز دیگه ای جز اسم و سن به نظرم نمی رسه که بخواین بدونین. اگر چیزی بود توی نظرات همین صفحه می تونین بپرسین، سعی می کنم جواب بدم :دی